Uncategorised

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
71 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 203
72 จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การปลูกพืชเศรษฐกิจ (กาแฟ) เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 186
73 ประชุมสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชู คลองฝั่งซ้าย เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 164
74 จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การปลูกและการขยายพันธ์ุไม้ผลพันธ์ุดี เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 156
75 ร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 173
76 จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การปลูกกาแฟเศรษฐกิจ รุ่นที่ 2 เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 181
77 จัดฝึกอบรม หลักสูตร การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 175
78 จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การปลูกและการขยายพันธ์ุไม้ผลพันธ์ุดี เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 174
79 ร่วมตอนรับ นายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 207
80 ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 161

หน้า 8 จาก 38

@spkphusing