Uncategorised

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
71 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 75
72 จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรง เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 98
73 งานพัฒนาด้านหม่อนไหม จัดฝึกอบรมกิจกรรมการนำเอาองค์ความรู้ ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในโรงเรียน เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 74
74 ร่วมจัดนิทรรศการแถลงผลงาน กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2566 ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 73
75 งานพัฒนาด้านหม่อนไหม ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งมอบไข่ไหมให้แก่เกษตรกร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 70
76 งานประมง จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง ปีงบประมาณ 2566 (งบ.กปร.) เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 79
77 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถานีตำรวจภูธรสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เขียนโดย Super User 71
78 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสำราญ อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 70
79 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสำราญ อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 37
80 ศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 44

หน้า 8 จาก 62

@spkphusing