Uncategorised

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
41 นิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 194
42 1 มอบปัจจัยการผลิตเกษตรกรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 56
43 ต้อนรับคณะดูงาน เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 192
44 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 35
45 โครงการพัฒนาพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2) เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 189
46 ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 5,000 ตัว เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 34
47 โครงการพัฒนาพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (3) เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 197
48 ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้ง เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 34
49 อบรมให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาของชุมชน เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 218
50 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 37

หน้า 5 จาก 48

@spkphusing