Uncategorised

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
41 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการ ประเมินกำนันยอดเยี่ยม จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2567 เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 19
42 ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ครั้งที่ 2/2567 เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 22
43 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา"ห้วยติ๊กชูคัพ" เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 21
44 งานแปรรูปผลิตภัณฑ์ รับการตรวจรับรองมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 12
45 ร่วมนิทรรศการและรวมเป็นเกียรติพิธีส่งมอบเครื่องกรองน้ำให้กับ โรงเรียนบ้านแซรสะโบว ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 17
46 ร่วมจัดนิทรรศการโครงการปกป้องเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติ(หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 22
47 มอบไก่พันธุ์พื้นเมือง งานพัฒนาด้านปศุสัตว์ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 22
48 ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 18
49 มอบปัจจัยการผลิตแปลงต้นแบบการปลูกไม้ผล ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 24
50 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ราชกัญญา ณ โรงเรียนบ้านตาเม็ง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 23

หน้า 5 จาก 65

@spkphusing