Uncategorised

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก โรงเรียนบ้านศรีแก้ว ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 4
2 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าเกษตรกรต้นแบบ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กรมวิชาการเกษตร) ประจำปี 2567 เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 6
3 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ครั้งที่ 4/2567 เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 2
4 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 3
5 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการปกป้องเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติ(หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 2
6 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการ วันถ่ายทอดเทคโนโลยี 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง"นวัตกรรมผักอินทรีย์โมเดล สู่เศรษฐีอีสานล่าง" เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 12
7 ส่งมอบปัจจัยการผลิต กิ่งชำหม่อนล้างราก พันธุ์บุรีรัมย์ 60 จำนวน 600 ต้น ให้แก่กลุ่มเกษตรกร เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 4
8 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 10
9 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯมอบพันธุ์ลูกหมูป่า แก่เกษตรกรผลิตปุ๋ยหมักระบบหมูหลุม เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 11
10 กรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่เตรียมแปลงปลูกมะพร้าวกะทิ เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 15

หน้า 1 จาก 65

@spkphusing