งานวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

    ได้สนองพระราชดำริ โดยทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาพืชเพื่อให้ได้พันธุ์พืช ที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และให้ผลผลิตสูง รวมทั้งการสนับสนุนให้เกษตรกรได้น้อมนำการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ มาใช้อย่างกว้างขวาง โดย นำพันธุ์พืชต่างๆ ที่ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาจนกรมวิชาการเกษตร รับรองพันธุ์แล้ว ไปเผยแพร่ และส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกอย่างแพร่หลายต่อไป

หน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ : กรมวิชาการเกษตร

    หน่วยงานวิชาการ (กรมวิชาการเกษตร)

    หน่วยงานหลัก : ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

    หน่วยงานร่วมดำเนินการ :

                 - สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4

                 - ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี

                 - ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์

                 - ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรมศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

     

  

  

  

  

  

  

  

  

 

@spkphusing