แผนแม่บท ปี 66-70

 

แผนแม่บทศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

แผนแม่บทศูนย์ฯ ปี 2566-2570

 

 

 

@spkphusing