แปลงต้นแบบภายในศูนย์ฯ

งานพัฒนาด้านวิชาการเกษตร จัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบ/แปลงสาธิต จำนวน 11 แปลง

 

คลิก Link PDF

@spkphusing