ตรวจเยี่ยม/ศึกษาดูงาน

คณะตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานภายในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

    มีคณะตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานภายในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 22 คณะ รวม 2,789 ราย ผู้มาศึกษาดูงานมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน   สถานศึกษา  เกษตรกรทั่วไป  รวมทั้งองค์กรต่างๆ   เช่น  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  กลุ่มเยาวชน  และมูลนิธิต่างๆ

หมายเหตุ งดรับคณะศึกษาดูงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID- 19)

กิจกรรมการศึกษาดูงาน

 

 

 

 

 

 

@spkphusing