ตรวจเยี่ยม/ศึกษาดูงาน

คณะตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานภายในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

การเป็นวิทยากร

งานด้านการศึกษาดูงาน มีผู้มาศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ เดือนตุลาคม 2565-กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66

จำนวน 46 คณะ รวม 4,613 คน ผู้มาศึกษาดูงานมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน สถานศึกษา เกษตรกรทั่วไป  รวมทั้งองค์กรต่างๆ

เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กลุ่มเยาวชน และมูลนิธิต่างๆ

กิจกรรมการศึกษาดูงาน

 

 

 

 

 

 

@spkphusing