จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ  

              ดูแลงานด้านอำนวยการและประสานการปฏิบัติงาน ผลักดันโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ และที่ว่าการอำเภอภูสิงห์

กิจกรรมหลัก   เป็นศูนย์อำนวยการและประสานการปฏิบัติงาน ผลักดันโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ให้บรรลุวัตถุประสงค์

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

   

  

  

  

@spkphusing