กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

      หน่วยงานที่รับผิดชอบโดย สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูแลงานด้าน การให้คำแนะนำ ส่งเสริมเกี่ยวกับการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการวิธีการสหกรณ์ การแก้ไขข้อบกพร่อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนของสหกรณ์

ภาพกิจกรรม

  

  

  

  

 

 

 

@spkphusing