กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี 2567

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

นางสาวอัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม   ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะทำงาน  ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี 2567 โดนร่วมกันปลูกต้นไม้ ต้นยางนา ต้นตะเคียน จำนวน 300 ต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน ปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานพัฒนาด้านปศุสัตว์ งานพัฒนาด้านประมง เวลา 09.00น. ณ  ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


@spkphusing