ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามโรงคัดบรรจุผลไม้ทั้งเปลือก

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

     นางสาวอัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม   ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี ม่านทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายพิทยา จำปาแก้ว เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามโรงคัดบรรจุผลไม้ทั้งเปลือก เพื่อให้การดำเนินแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพและการสวมสิทธิ์ใช้ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ของเกษตรกรเพื่อการส่งออกทุเรียนของประเทศไทยและการควบคุมคุณภาพทุเรียนส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนและแผนการควบคุมคุณภาพทุเรียนประจำปี พ.ศ.2567 โดยมี นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 เป็นประธานในที่ประชุม@spkphusing