ต้อนรับคณะอาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ติดตามนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

     ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ มอบหมายให้นายบุลากร ขอจงดี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ต้อนรับคณะอาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ติดตามนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้จากหน่วยงานภายนอกโดยการฝึกภาคปฏิบัติทั้งด้านพืชและสัตว์เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

     โดยเข้าฝึกประสบการณ์ในงานพัฒนาด้านหม่อนไหม การพัฒนาด้านส่งเสริมการเกษตร งานพัฒนาที่ดิน งานประชาสัมพันธ์ และวิชาการเกษตร ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


 

@spkphusing