ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมายให้ นายบุลากร ขอจงดี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึงบริการทางวิชาการในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจร อีกทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของเกษตรกร และมอบปัจจัยการผลิตแก่ผู้รับบริการได้แก่

มะละกอพันธ์ุฮอลแลนด์ จำนวน 50 ต้น

พริกหยวก 50 ต้น

ถั่วเขียวชัยนาท3 /30 ถุง ถุงละ 2กิโลกรัม

@spkphusing