ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณะกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

นางสาวอัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะทำงาน  ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณะกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 น ณ ห้องประชุม 3  กิจกรรมทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณรอบศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

@spkphusing