ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

วันที่ 17 พฤษภาคม  2567

นางสาวอัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ จำนวน 20 ราย ได้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่

-งานวิชาการเกษตร ด้านการแปรรูป(กาแฟ)

-งานด้านป่าไม้ บรรยายองค์ความรู้เรื่อง การเพาะชำกล้าไม้ การเพาะเห็ดระโงกในไม้วงศ์ยาง

-แปลงทฤษฎีใหม่ การจัดพื้นที่รูปแบบ 30:30:30:10

@spkphusing