ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. ณ โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

        นางสาวอัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมายให้ นายบุลากร ขอจงดี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการปกป้องเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.) ณ โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ แนะนำ ให้ความรู้ ด้านการเกษตร และมอบปัจจัยการผลิตได้แก่  ต้นพันธุ์มะละกอฮอลแลนด์ จำนวน 50 ต้น   ต้นพันธุ์พริกหยวก จำนวน 50 ต้น  ให้แก่ประชาชน และผู้ที่สนใจ


 

 

@spkphusing