กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม  

        ดูแลงานเกี่ยวกับ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมหลัก   ทดสอบสาธิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การดูแลรักษาแปลงสาธิตในโครงการ การผลิตพันธุ์หม่อนและผลิตไข่ไหม เพื่อสนับสนุนไข่ไหม และพันธุ์หม่อนแก่เกษตรกร ติดตามให้คำแนะนำการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแก่เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

  

  

 

การดำเนินงาน 

  แผนการดำเนินงาน 

          1. ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร ทอผ้าไหมมัดหมี่เบื้องต้น                

          2. สนับสนุนพันธุ์หม่อนกิ่งชำ

          3. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ทอผ้าและทำมัดหมี่              

          4. สนับสนุนป้ายเข้าร่วมโครงการ               

          5. จ้างเหมาดูแลแปลงหม่อนสาธิตในโครงการ 

          6. สนับสนุนไข่ไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านพันธุ์วนาสวรรค์ x ทับทิมสยาม 06 

          1. ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร ทอผ้าไหมมัดหมี่เบื้องต้น แก่เกษตรกร 25 ราย ระยะเวลา 5 วัน ณ บ้านนกยูงเงิน หมู่ที่ 13 ต.ห้วยตึ๊กชู  อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ  ทำให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และประสบการณ์ในการทอผ้าไหมมัดหมี่เพิ่มขึ้น  เกษตรกรในโครงการที่เขารับการฝึกอบรม นำความรู้และประการณ์ที่ได้ไปพัฒนาการทอผ้าไหมมัดหมี่ของตนเองให้ตรงกับความต้องการของตลาดต่อไป

          2. ได้สนับสนุนกิ่งชำหม่อนให้แก่เกษตรกร  

          3. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทอผ้าและทำมัดหมี่แก่เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมการทอผ้าไหมมัดหมี่เบื้องต้น

          4. สนับสนุนป้ายเข้าร่วมโครงการ 

          5. จ้างเหมาดูแลรักษาแปลงหม่อนสาธิต 

          6. สนับสนุนไข่ไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านพันธุ์ วนาสวรรค์ x ทับทิมสยาม 06

 ได้ผลผลิตเส้นไหม  486.96 กิโลกรัม ราคาเส้นไหมกิโลกรัมละ 1,500 บาท  เกษตรกรจะมีรายได้ทั้งสิ้น 

730,446  บาท

          7. ติดตามการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 

การดำเนินงาน 

          - ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร การย้อมสีเส้นไหมย้อมสีเคมีให้มีคุณภาพ แก่เกษตรกรในโครงการ

ที่บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 8 ต.ละลม อ.ภูสิงห์

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน 

  

  

  

  

  

  

  

@spkphusing