ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

        นางสาวอัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50 ราย ได้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่

       งานพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำสาธิตการปลูกหญ้าแฝก สาธิต การเลี้ยงไส้เดือนพันธุ์ AF

       งานพัฒนาด้านประมง การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ การปล่อยและแจกพันธุ์สัตว์น้ำ และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ

       งานส่งเสริมการเกษตร การปลูกพืชแบบผสมผสาน

       งานพัฒนาด้านวิชาการ(แปลงทฤษฎีใหม่) การจัดพื้นที่รูปแบบ 30:30:30:10

 

 

 

@spkphusing