ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและแนวทางการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

  วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

  - นางสาวอัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับนางสาวอังคณา ช่อประพันธ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.และคณะทำงานศูนย์ฯ

   - ลงพื้นที่ติดตามสำรวจความพร้อมของเกษตรกรต้นแบบศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราม ราชดำริ เพื่อในการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและแนวทางการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

   - เพื่อยกระดับเกษตรกรไทยให้ความสำคัญ เสริมสร้างจุดแข็งสร้างเครือข่ายและความยั่งยืนของเกษตรกรเป็นหลักสำคัญ

 -  โดยมีเกษตรกรต้นแบบเพื่อจัดทำศูนย์เรียนรู้ดังนี้

1.นางศุภสึดา ใสกระจ่าง โครงการเกษตรกรต้นแบบ ด้านการเลี้ยงสัตว์

2.นายสอง สอิ้งทอง ศูนย์เรียนรู้พลังสะอาด โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร

3.นางแรม เขตนิมิตร ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) บ้านหนองหิน ม.2 อ.ปรางกู่ จ.ศรีสะเกษ

4.นางเตือนใจ นันทนพงศ์ โครงการเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

 

@spkphusing