ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะทำงาน ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดงานใต้ร่มพระบารมี 30 ปี ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์และการจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  28 กรกฎาคม  2567  เวลา ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

 

 

@spkphusing