ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการปกป้องเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติ(หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 26 เมษายน 2567

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมายให้ นายบุลากร ขอจงดี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการปกป้องเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติ(หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนบ้านหัววัว หนองนารีตาตวด ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ แนะนำ ให้ความรู้ ด้านการเกษตร และมอบปัจจัยการผลิตได้แก่

ต้นพันธุ์มะละกอฮอลแลนด์ จำนวน 50 ต้น

ต้นพันธุ์มะละกอแขกดำ จำนวน 50 ต้น

ต้นพันธุ์มะเขือเปราะ 50 ต้น

น้ำมะนาวอัญชัน 100 ขวด

ให้ แก่ประชาชน และผู้ที่สนใจ

 

@spkphusing