งานพัฒนาด้านหม่อนไหม ส่งมอบไข่ไหมให้แก่เกษตรกร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 24 เมษายน 2567

      นางมยุรี  ชมภูพื้น  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้างานพัฒนาด้านหม่อนไหม  มอบหมายให้นายไพศาล มองตัว  ส่งมอบไข่ไหมให้แก่เกษตรกร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน  20 แผ่น

        ผลสัมฤทธิ์ คือ เกษตรกรได้ไข่ไหมพันธุ์ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน นำไปเลี้ยงเพื่อ ผลิตรังไหม/เส้นไหม ที่มีคุณภาพต่อไป


@spkphusing