ประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

วันที่ 22 เมษายน 2567

      นางสาวอัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ทำงาน ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน

     เพื่อติดตามดำเนินงานรายงานความก้าวหน้าดำเนินงานแต่ละผลผลิตและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ2567 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


 

@spkphusing