งานพัฒนาด้านหม่อนไหม ส่งมอบปัจจัยการผลิต กิ่งชำหม่อนล้างราก พันธุ์บุรีรัมย์ 60

วันที่ 18 เมษายน 2567

      งานพัฒนาด้านหม่อนไหม โดยนางมยุรี  ชมภูพื้น ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ  มอบหมายให้นายไพศาล มองตัว และนางสาวรัศมี  มังษะชาติ   ส่งมอบปัจจัยการผลิต กิ่งชำหม่อนล้างราก พันธุ์บุรีรัมย์ 60 จำนวน 1,600 ต้น ให้แก่กลุ่มเกษตรกร บ้านโนนใหญ่  ต.เมือง  อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ    ที่สนใจปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้นำไปปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตใบสำหรับเลี้ยงไหมต่อไป

      ผลสัมฤทธิ์ คือ เกษตรกรที่ได้รับปัจจัยการผลิตในครั้งนี้ จะได้เพิ่มผลผลิตใบหม่อนสำหรับเลี้ยงไหมให้เพียงพอ  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

@spkphusing