งานพัฒนาการประมง ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ ฯ ร่วมกิจกรรมและประเมินผลการดำเนินงาน ในกิจกรรมลงหนองทอดแหจับปลา

วันที่ 7 เมษายน 2567

      งานพัฒนาการประมง ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ ฯ ร่วมกิจกรรมและประเมินผลการดำเนินงาน ในกิจกรรมลงหนองทอดแหจับปลา ณ หนองก๊อก พื้นที่ 12 ไร่ บ้านข้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยงานพัฒนาการประมง ได้ดำเนินโครงการดังต่อไปนี้                               

     1.โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ ปล่อยพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 100,000 ตัว 

     2.ปล่อยลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 60,000 ตัว เพื่อเพิ่มมูลค่าการประมงในแหล่งน้ำ ปีงบประมาณ 2566 (งบ กปร.)

      พร้อมทั้งแนะนำการบริหารจัดการแหล่งน้ำติดตามตลอดจนการประเมินผลการดำเนินงาน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประชาชนร่วมกิจกรรมลงหนอง จำนวน 136 คน จำหน่ายบัตรได้ทั้งหมด 34,600 บาท น้ำหนักจับสัตว์น้ำ(ปลา)รวมทั้งหมด 4,080 กิโลกรัม เฉลี่ย 30 กิโลกรัม/คน คิดเป็นมูลค่าของสัตว์น้ำทั้งหมด 204,000 บาท (กิโลกรัมละ 50 บาท) น้ำหนักจับกุ้งก้ามกราม รวมทั้งหมด 68 กิโลกรัม เฉลี่ย 0.5 กิโลกรัม/คน  คิดเป็นมูลค่าของสัตว์น้ำทั้งหมด 34,000 บาท (กิโลกรัมละ 500 บาท)

        การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้รายได้ทั้งหมดกรรมการแหล่งน้ำนำรายได้มาบริหารจัดการในด้านชุมชนและแหล่งน้ำเพื่อให้มีกิจกรรมในปีต่อ ๆ ไป และงานพัฒนาการประมงติดตามส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนของตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและส่วนรวมอย่างยั่งยืนต่อไป

 

@spkphusing