ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง “เกษตรเศรษฐี...ชี้ทางรวย”

วันที่ 2 เมษายน 2567

      ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง “เกษตรเศรษฐี...ชี้ทางรวย”

      นางสาวอัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง “เกษตรเศรษฐี...ชี้ทางรวย” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ

 

@spkphusing