ร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาภาคเกษตรไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่เวทีระดับโลก เนื่องในวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 132 ปี

วันที่ 1 เมษายน 2567

    นางสาวอัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง “การพัฒนาภาคเกษตรไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่เวทีระดับโลก” เนื่องในวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 132 ปี และร่วมจัดนิทรรศการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


 

 

@spkphusing