กรมชลประทาน

กรมชลประทาน  

       ดูแลการจัดสรรน้ำให้พื้นที่ในโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ โครงการชลประทาน  ศรีสะเกษ

  กิจกรรมหลัก   จัดส่ง น้ำระบบท่อจากอ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชู เพื่อเข้ามาใช้ทำการเกษตรภายในศูนย์ฯ และส่งน้ำในพื้นที่ 20,000 ไร่ เพื่อสนับสนุนราษฎรทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ และศึกษาความเหมาะสมและปรับปรุงระบบชลประทานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่การส่งน้ำให้กับราษฎรทำการเกษตร

ภาพกิจกรรม

   

  

  

  

  

  

 

@spkphusing