กรมทหารราบที่ 16

กรมทหารราบที่ 16  

      ดูแลงานด้านโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กองพันทหารราบที่ 3 ค่ายบดินทรเดชา จังหวัดยโสธร

กิจกรรมหลัก   จัดชุดประสานงานประจำพื้นที่ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมปฏิบัติงานกับส่วนราชการ ขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ในหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ จัดชุดประสานงานประจำพื้นที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อำเภอภูสิงห์ และติดตามกิจกรรมของสมาชิก การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้าอบรมการย้อมสีธรรมชาติ ธนาคารข้าว โคไถ่ชีวิต ผู้ป่วยและนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ ติดตามการดำเนินงานของสมาชิก เช่น ติดตามการปฏิบัติงานของสมาชิกที่ได้รับพระราชทานเสาวนีย์ และการบ้าน พื้นที่ 65 ไร่

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

  

  

การดำเนินงาน

   1. การติดตามนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์

   2. การติดตามผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์

   3. การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการธนาคารข้าว

   4. การติดตามการดำเนินงานของกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

   5. การติดตามสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมและที่ได้รับการบ้าน

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน 

  

  

  

  

 

@spkphusing