กรมอุทยานฯ

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

     ดูแลงานด้านการอนุรักษ์และปลูกป่าทดแทน หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดกลุ่มประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี

          กิจกรรมหลัก   สาธิตการปลูกป่า การเพาะชำกล้าไม้ การเพาะชำกล้าหวาย บำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี เช่น ป่าอาหารนก ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง บำรุงไม้สองข้างทาง บำรุงและส่งเสริมการขยายพันธุ์หวาย สาธิตจัดทำแปลงธนาคารอาหารชุมชน การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น พื้นที่ 80 ไร่

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

  

   

การดำเนินงาน 

 1. กิจกรรมอำนวยการและบริหารโครงการ

- การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่โครงการ

- การบริหารงานสำนักงานโครงการ

- การเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

 - การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล

 - การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

- การติดตามการดำเนินงานต่างๆ และประสานงานเพื่อดำเนินงานตามข้อสั่งการต่างๆ

2.  กิจกรรมงานบำรุงสาธิตและส่งเสริมการขยายพันธุ์หวาย

๔. กิจกรรมงานสาธิตธนาคารอาหารชุมชน

4. กิจกรรมงานบำรุงรักษาสวนหวาย  อายุ 2 - 6 ปี เนื้อที่ 50 ไร่

          สวนหวาย มีการเริ่มปลูกในปีงบประมาณ 2550  มีพื้นที่ทั้งหมด 50 ไร่  ได้รับสนับสนุนงบประมาณในการปลูกหวายจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (สำนักงาน กปร.) ปีงบประมาณ 2556 ถือเป็นปีที่ 7 ในการบำรุงรักษา ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

          - ซ่อมทางตรวจการ

          - การดายวัชพืช

          - จัดเวรยามป้องกันไฟป่า

          - การริดกิ่ง

  มขังในพื้นที่แปลงสาธิตภายในโครงการ

                    - เป็นการสาธิต ปรับปรุงและวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่โครงการซึ่งสามารถนำไปถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรได้

   3. กิจกรรมการก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นแบบผสมผสาน 

  ประโยชน์ในอนาคต เป็นแนวเขตแสดงขอบเขตพื้นที่ ไผ่กลายเป็นแหล่งอาหารของชุมชน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนได้ 

      ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน 

   

  

  

  

@spkphusing