กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์  

       ดูแลงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ศรีสะเกษ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูสิงห์

      กิจกรรมหลัก   การสาธิตการเลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ดเทศ สุกรโคขุน ไก่พื้นเมือง 3 สายเลือด การถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น การฝึกอบรมเกษตรกร การสาธิตการเลี้ยงโคขุน การขยายผลสู่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ เช่น ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สู่ครอบครัวเกษตรกร ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร ฯลฯ พื้นที่ 110 ไร่

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

  

  

การดำเนินงาน 

         1. เพื่อศึกษา วิจัย ทดสอบ ด้านปศุสัตว์ และหาแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่

         2. สาธิตการเลี้ยงสัตว์ การผลิตสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ในพื้นที่โครงการและใกล้เคียง

        3. การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร  นักเรียน และชุมชน ในพื้นที่โครงการและใกล้เคียง  ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันโรค และการขยายพันธุ์สัตว์ เพื่อให้เกษตรกร  ครู  นักเรียน มีความรู้สามารถปฏิบัติงานเลี้ยงสัตว์ของตนเอง รวมทั้งถ่ายทอดแก่ผู้สนใจได้

        4. ส่งเสริมการลี้ยงสัตว์สู่เกษตรกร โรงเรียน เพื่อให้สามารถเลี้ยงและขยายพันธุ์ เป็นอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นรายได้ เป็นอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ลดปัญหาการขาดสารอาหารโปรตีน และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในโรงเรียนและชุมชน

  โครงการ/กิจกรรม

    สาธิตการเลี้ยงสัตว์                                           

          - สุกรแม่พันธุ์               

          - เป็ดเทศ               

          - ไก่ประดู่หางดำ         

          - ปลูกพืชอาหารสัตว์                                    

   การถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงสัตว์                    

           - ฝึกอบรมผู้เลี้ยงสุกร                     

           - ฝึกอบรมผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ       

          - ฝึกอบรมผู้เลี้ยงเป็ดเทศ                  

           - ฝึกอบรมผู้เลี้ยงโค                      

  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สู่เกษตรกร                  

          - ลูกสุกร                                      

          - ลูกไก่ประดู่หางดำ                        

          - เป็ดเทศ                                     

 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สู่โรงเรียน(เป็ด/ไก่)  

     ผลลัพธ์ของโครงการ

          - เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

          - โรงเรียนได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์

  ตัวชี้วัด

          - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

          - จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์

ผลการดำเนินงาน

         1. ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

     ผลการดำเนินงาน

          ได้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อให้แก่เกษตรกรต้นแบบ ให้มีความรู้ความเข้าใจ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง จึงได้ดำเนินการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้ว

          2. ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อภูพาน

     ผลการดำเนินงาน

          ได้ดำเนินจัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อภูพาน และจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อภูพาน 6 กลุ่ม            

          การติดตามประเมินผลโครงการเลี้ยงโคเนื้อภูพาน

       1. ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อภูพาน

 

        2. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อภูพาน 6 กลุ่ม ประกอบด้วย

                      - กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านใหม่สามัคคี                                         

            - กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านกระโดน    

             - กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อภูเงิน              

             - กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองคัน         

            - กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านดงตาดทอง     

                        - กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อไฮเลิง                                                                                                                                 

         

        - ผสมเทียมโคเนื้อภูพาน      

 

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน   

   

  

  

  

 

 

 

 

 

@spkphusing