ลงพื้นที่ติดตามผลดำเนินงานสำรวจเก็บข้อมูลวัดการเจริญเติบโตของต้นกาแฟโรบัสต้าพันธ์ุชุมพร 2 ในโครงการปลูกกาแฟโรบัสตา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ลงพื้นที่ติดตามผลดำเนินงานสำรวจเก็บข้อมูลวัดการเจริญเติบโตของต้นกาแฟโรบัสต้าพันธุ์ชุมพร 2 ในโครงการปลูกกาแฟโรบัสตา เพื่อเป็นพืชแซมในแปลงยางพาราเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมายให้นางอารียา สมศิริ นักวิชาการเกษตร กลุ่มงานวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามผลดำเนินงานสำรวจเก็บข้อมูลวัดการเจริญเติบโตของต้นกาแฟโรบัสต้าพันธุ์ชุมพร 2 ในโครงการปลูกกาแฟโรบัสตา เพื่อเป็นพืชแซมในแปลงยางพาราเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และติดตาม เก็บข้อมูล การเจริญเติบโตของต้นทุเรียน แปลงเกษตรกรต้นแบบโครงการ การปลูกทุเรียน จำนวนเกษตรกร ราย จำนวนพื้นที่  5ไร่  ณ อำเภอเมือง อำเภอกันทรลักษ์และอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

 

@spkphusing