โครงการหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วม โครงการหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนลูกพันธุ์ไก่พื้นเมืองและอาหารไก่แก่เกษตรกร

นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมายให้นายณรงค์ฤทธิ์ ชินวงศ์ นักวิชาการเกษตร กลุ่มงานขยายผล มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วม โครงการหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนลูกพันธุ์ไก่พื้นเมืองและอาหารไก่แก่เกษตรกรจำนวน 75 รายและเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่จำนวน 5 ราย เพื่อให้เกษตรกรได้มีอาชีพเสริมและลดค่าใช้จ่ายค่าครองชีพในชีวิตประจำวัน ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกสามัคคี ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

@spkphusing