ร่วมรับฟังการนำเสนอจบการฝึกประสบการณ์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 256

           นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะทำงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ร่วมรับฟังการนำเสนอจบการฝึกประสบการณ์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 20 ราย ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง และฝึกปฏิบัติงานจริงกับหน่วยงาน ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

 

@spkphusing