ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯจัดอบรมให้ความรู้การทำก้อนเชื้อเห็ด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯจัดอบรมให้ความรู้การทำก้อนเชื้อเห็ด เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

       นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมายให้นางสาวจุไรวรรณ รัตนวัน นักวิชาการเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดอบรมให้ความรู้การทำก้อนเชื้อเห็ด เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน ได้ดำเนินการขึ้นในวันที่ 30- 31 ตุลาคม 2566 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมครั้งนี้คือนักเรียนโรงเรียนจันลม ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-3 จำนวน 40 คน สถานที่ฝึกอบรม ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฐานเรียนรู้การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ)

@spkphusing