กรมประมง

กรมประมง  

          ดูแลงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สถานีประมงน้ำจืดจังหวัด ศรีสะเกษ

    กิจกรรมหลัก   การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ การปล่อยและแจกพันธุ์สัตว์น้ำ การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ ส่งเสริมประมงโรงเรียน ติดตามผลการเลี้ยงสัตว์น้ำกับหมู่บ้านที่มีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ การฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พื้นที่ 50 ไร่

ภาพกิจกรรมดำเนินงาน

  

  

  

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

  

  

  

  

@spkphusing