กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน  

          ดูแลงานการอนุรักษ์ดินและน้ำ หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

    กิจกรรมหลัก   สาธิตส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำ สาธิตการปลูกหญ้าแฝก และเป็นศูนย์ผลิตและขยายพันธุ์หญ้าแฝกแจกจ่ายเกษตรกร บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด พื้นที่ 42 ไร่

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

   

    

การดำเนินงาน 

 
  
  
  
 
 
 
 
 
@spkphusing