ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ 

   

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

????งานพัฒนาด้านป่าไม้ การเพาะเห็ดระโงกในไม้วงศ์ยาง

????งานพัฒนาด้านปศุสัตว์ การผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมือง

????งานด้านพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ

????งานพัฒนาด้านประมง การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

????งานพัฒนาด้านส่งเสริมการเกษตร การปลูกพืชผสมผสาน

????งานด้านวิชาการ การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

 

ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

@spkphusing