ร่วมต้อนรับ พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา/ที่ปรึกษาและกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

    

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

 

นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 ร่วมต้อนรับ พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา/ที่ปรึกษาและกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

@spkphusing