ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเกษตรอำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

    

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเกษตรอำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานพัฒนาด้านปศุสัตว์ การผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมือง งานพัฒนาด้านหม่อนไหม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  และงานพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แปลงสาธิตการปลูกหวาย  ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

@spkphusing