ต้อนรับคณะดูงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

  

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานพัฒนาด้านป่าไม้ การเพาะเห็ดระโงกในไม้วงศ์ยาง งานด้านพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ  และงานด้านวิชาการ การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

@spkphusing