ต้อนรับคณะดูงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระฆัง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

  

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระฆัง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานพัฒนาด้านประมง การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และงานพัฒนาด้านปศุสัตว์ การผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมือง ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

@spkphusing