ร่วมประชุมแนวทางการส่งออกทุเรียนเพื่อไปประเทศจีน

ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมจ่าเอกสมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ หัวหน้าด่านตรวจพืชช่องสะงำ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าของโรงคัดบรรจุทุเรียน ร่วมประชุมแนวทางการส่งออกทุเรียนเพื่อไปประเทศจีน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นายอลงกต อุทัยธนกิจ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 รักษาราชการผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 


@spkphusing