ร่วมฟังบรรยายนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ นำเสนอฝึกประสบการณ์

 ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

  

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะทำงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมฟังบรรยายนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ นำเสนอฝึกประสบการณ์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  


@spkphusing