ต้อนรับคณะดูงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานพัฒนาด้านส่งเสริมการเกษตร การปลูกพืชผสมผสาน งานพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แปลงสาธิตการปลูกหวาย  งานพัฒนาด้านหม่อนไหม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และงานพัฒนาด้านป่าไม้ การเพาะเห็ดระโงกในไม้วงศ์ยาง ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

@spkphusing