ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานภายในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

 

นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมนายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 2 นางสาวจินจะนะ แก้วไทรแย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ 21 นายธีรภัทร เข็มทอง ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่4 และคณะทำงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานภายในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมี ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


 

@spkphusing