กรมส่งเสริม

กรมส่งเสริมการเกษตร   

   ดูแลงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่ราษฎรในพื้นที่หน่วยงานที่รับผิดชอบคือสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษและสำนักงานเกษตรอำเภอภูสิงห์

   กิจกรรมหลัก    การสาธิตการจัดทำแปลงเรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน การผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายข้าวหอมมะลิ 105 ให้แก่เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิต การอบรมเกษตรกรด้านการผลิต การส่งเสริมการปลูกข้าว ฯลฯ

ภาพกิจกรรม

   

  

  

การดำเนินงาน

           1. อบรมเกษตรกรด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

          2. จัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบเกษตรผสมผสานเพื่อการส่งเสริมและฝึกอาชีพด้านการเกษตร 

          3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

         4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

   

  

  

  

@spkphusing