ทำเนียบผู้บริหาร

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1. นายมงคล  จำปาทอง    พ.ศ.  2542 - 2549

2. นายเอนก  บางข่า         พ.ศ.  2549 - 2552

3. นายสวัสดิ์  สมสะอาด     พ.ศ.  2552 - 2557

4. นายสมชาย  เชื้อจีน       พ.ศ.  2557 - ปัจจุบัน

 

 

ข้อมูลภาครัฐ

ตลาดสินค้า

ค่านิยมกรมวิชาการเกษตร

ระบบงานบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบงานภายใน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร

แบบสำรวจความพีงพอใจของประชาชน กพร

@spkphusing