พนักงานราชการ

พนักงานราชการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 พนักงานราชการประจำศูนย์ฯ  จำนวน  35  คน

 

ข้อมูลภาครัฐ

ตลาดสินค้า

ระบบงานบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบงานภายใน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร

@spkphusing