กิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ประจำปี2565

ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

   

วันที่ 30 สิงหาคม 2565

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวารีสวัสดิ์  จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ งานพัฒนาด้านหม่อนไหม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม งานพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แปลงสาธิตการปลูกหวาย และงานด้านพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

 

 

@spkphusing